accessibility

دسترس پذیری چیست؟

دسترس پذیری چیست؟ مقدمه به دنیای اطرافمان نگاه کنیم. چه انسان هایی در کنار ما در حال عبور هستند. چه اتفاقاتی در زندگی ما می افتد. ما انسان ها از چه ابزار ها و سامانه هایی برای بهتر زندگی کردن استفاده می کنیم. در نظر بگیرید روزی کارت شارژ خود را حتما باید از فروشگاه ها…